Vatten är en otroligt viktig resurs och vi är vana vid att få rent vatten till ett rimligt pris. Det betyder inte att man kan slösa hursomhelst och att det inte finns ett behov för smarta lösningar för rening av dagvatten. Dagvattnet är det vatten som kommer i form av regn, och ibland också med översvämningar från närliggande vattendrag. Det här vattnet kan inkludera gifter som kadmium och bly och det är av yttersta vikt att man filtrerar bort gifterna innan man låter vattnet rinna vidare. Med hydrofilter så kan man se till att vatten som samlas upp via dagvattenkassetter och dagvattenmagasin blir så pass rent att det inte utgör en fara för naturen.

Rening av dagvatten med hydrofilter

För att rena dagvatten så behövs det bland annat dagvattenkassetter som samlar upp vattnet och leder det vidare med rör. Dagvattenkassetter tillverkas av plast och är gjorda för att på ett mycket effektivt sätt hantera vattnet som kan komma plötsligt under stormigt väder eller då det blir översvämning. Man installerar ofta dessa under och vid parkeringsplatser såväl som vid vägar där man måste ha fortsatt fri yta för fordon och människor som ska gå på marken. Men om man låter dagvattnet passera genom kassetter och magasin utan att först föra det genom hydrofilter så kommer vattnet som leds ut i naturen att vara förorenat.

Det är inte själva regnvattnet som är det stora problemet även om nederbörd givetvis också kan innehålla gifter. Parkeringsplatser och vägar samlar gift, och då vattnet sköljer över ytorna så får det med sig smutsen som då alltså kan hamna i naturen om man inte har ett bra system för avledning och filtrering på plats.

Kompletta system under marken

Med kompletta system under marken så ser man alltså till att naturen förblir renare än vad som hade varit fallet utan. Samtidigt som man undviker problem med översvämning så kommer dagvattnet att renas och det är mycket viktigt. Systemen som man installerar måste alltså vara täta och se till att filtreringen blir effektiv. Genom att använda hållbara hydrofilter så sänker man behovet av underhåll och man kan även se till att systemet fortsatt fungerar väl och är utan avbrott på grund av stopp då man använder sig av god planering och hållbara material.

Vatten från taket

När vatten leds bort i marken så kommer det att hamna i naturen på lämplig plats. Men man kan ju vilja samla upp det renade dagvattnet för att använda det. Det här kan man göra med dagvatten som kommer från taket. Här behöver man inga dagvattenkassetter eller fördröjningsmagasin som i marken. Men hydrofiltren får en viktig funktion då de renar vattnet som man samlar upp i en tank. Detta vatten kan sedan användas för olika ändamål som till toaletter i en fastighet eller för bevattning. Vattnet är tillräckligt rent för många olika saker vilket leder till besparingar av vattenförbrukning.


Tack vare att hydrofiltret finns går en del vatten återanvändas, till exempel till toaletter. 

I takt med att tekniken för hydrofilter utvecklas så kan det kanske i framtiden komma att bli möjligt att rengöra dagvatten så pass att det går att dricka. Då skulle man kunna använda nederbörd som viktig källa till allt vatten som man behöver i en fastighet. Det här kan komma att bli viktigt i framtiden då man får allt större behov av att vara självförsörjande vad gäller energi och vatten. Det finns ju även stora vinster rent miljömässigt med att använda regnvattnet på detta sätt och att rena det lokalt.

Även om man till en början bara kan skilja mellan dricksvatten och annat vatten med hjälp av hydrofilter så kan det leda till stora ekonomiska besparingar och även påverka vår miljö på ett positivt sätt. Det finns redan nu företag som drar nytta av hydrofilter som en praktisk lösning för insamling och användning av dagvatten.

12 feb 2017